Praha 3. února 2020

Pozvánka na členskou schůzi 
Bytového družstva Netopýr Na Sypkém Praha 8

Předseda bytového družstva Netopýr, IČ 24796425 (dále jen BD Netopýr) na výše uvedeném sídle podle §636 
a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. O Obchodních korporacích tímto
Svolává členskou schůzi bytového družstva Netopýr, Na Sypkém, Praha 8 s tím,

Členská schůze se bude konat dne 20. 2. 2020 v 18:00 hod. v 1. patře domu Praha 8, Libeň. Na Sypkém 924/3, Praha 8 - Libeň, 180 00.

Program schůze:

1/ Zahájení schůze
2/ Ověření usnášeníschopnosti členské schůze
3/ Volba předsedy schůze a zapisovatele
4/ Informace o hospodaření a majetku BD Netopýr za r. 2018 (na základě účtu zisku a ztrát za toto hospodářské období a bilance k 31.12.2018),      rozbor finanční situace a stav finančních zdrojů k 31.12.2019..
5/ Odsouhlasení záměru na zateplení vnějších stěn budovy našeho BD Netopýr a výměnu vnějších i vnitřních dveří.
6/ Informace o stavu získání stavebního povolení
7/ Informace o žádosti Zelená úsporám
8/ Odsouhlasení výběru dodavatele pro zateplení objektu dle přiložené tabulky s vyhodnocením nejvýhodnější nabídky od 3 dodavatelů
9/ Odsouhlasení výběru dodavatele na vstupní a vnitřní dveře včetně elektronického vybavení vstupu na čip dle přiložené tabulky o výběru            dodavatele ze 3 předložených nabídek od dodavatelů.
10/Odsouhlasení výběru dodavatele pro zateplení a opravu půdy a střechy dle tabulky s vyhodnocením nejvýhodnější nabídky od 3 dodavatelů.
11/ Informace o www.stránkách BD Netopýr
12/ Informace o aktuální finanční situaci BD Netopýr.
13/ Informace o navrhovaném řešení  financování výše uvedených projektů dle bodů ad 4, ad 5 a ad 6.
14/ Projednání návrhu na odměnování členů představenstva BD Netopýr
15/ Diskuze
16/ Ukončení členské schůze